Loading...

Филм за проекта „Има много начини да се справиш с насилието“

//Филм за проекта „Има много начини да се справиш с насилието“

Филм за проекта „Има много начини да се справиш с насилието“

Специалисти, партньори, съмишленици споделят своя опит в областта на домашното насилие, насилието, основано на пола в т.ч. в ромските общности в България: Филм.

За постигането на максимална ефективност, проектът „Има много начини да се справиш с насилието“ се обръща към няколко различни целеви групи: жени и момичета, пострадали от домашно насилие и/ или полово основано насилие или живеещи в рискова среда с приоритет на ромската общност в десет града в България (София, Перник, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Димитровград, Силистра, Плевен, Русе, Търговище);местната власт, местни неправителствени организации, както и централна изпълнителна и законодателна власт; медии (местни и национални печатни, електронни и интернет медии); обществеността като, в т.ч. и младежката аудитория – ученици от 5 училища – 50 души на възраст 12-18 години.

Проектът е и отговор на потребностите на жени и момичета от ромската общност да получат защита и конкретни услуги в случаи на преживяно насилие, основано на пола. Проблемът, свързан с търсенето на защита от страна на преживелите насилие, основано на пола, ромски жени и момичета не само изисква активно участие на неправителствени организации, но и усъвършенстване на законодателството и приемане на всеобхватни мерки за защита срещу всички форми на насилие, основано на пола, като изнасилване и сексуално насилие, домашно насилие, сексуален тормоз, преследване, насилствени бракове, генитално осакатяване.

Такава защита изисква Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и защита срещу насилието срещу жени и домашното насилие, т. нар. Истанбулска конвенция, която влезе в сила на 1 август 2014 г. За съжаление България все още не е подписала Конвенцията и е една от малкото страни, които не са изразили политически ангажимент за присъединяването си към Конвенцията.

Източник: http://www.alliancedv.org.

2017-07-28T13:22:11+00:00юли 27th, 2017|