Loading...

Националната комисия за борба с трафика на хора разкри две нови услуги за жертви на трафик в софия

//Националната комисия за борба с трафика на хора разкри две нови услуги за жертви на трафик в софия

Националната комисия за борба с трафика на хора разкри две нови услуги за жертви на трафик в софия

През месец юли 2017г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) разкри две нови, специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора – приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора и кризисен център за деца, жертви на трафик на хора. Това са първите подобни услуги на територията на гр. София.

Новите услуги предоставят възможност за настаняване на жертви на трафик – възрастни и деца, непосредствено след завръщането им в страната (при случаи на трансграничен трафик) или при отчетена подобна необходимост (при случаите на вътрешен трафик). Предоставяните услуги имат за цел преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на психологическа, социална, медицинска и правна помощ, съдействие и закрила, както и създаване на предпоставки за възмездяване на жертвите чрез ефективно разследване на престъплението и наказване на извършителите.

Двата приюта се намират в специално наети за целта къщи, в които пострадалите могат да бъдат настанени за определен период от време, за да бъдат в защитена и безопасна среда. И двете къщи са с капацитет за настаняване от по 10 места всяка.

Услугите в София се финансират от проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (http://www.swiss-contribution.bg/), като за тях се предоставя и държавно финансиране от бюджета на НКБТХ (http://antitraffic.government.bg/).

2017-08-21T13:17:25+00:00август 17th, 2017|