Loading...

Проект FIRST – Изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно и свързано с пола насилие

//Проект FIRST – Изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно и свързано с пола насилие

Проект FIRST – Изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно и свързано с пола насилие

Постигнатите резултати в рамките на проекта включват:
– Създадена национална мрежа от 30 първи точки за контакт за жертви на домашно и основано на пола насилие;
– Повишено ниво на квалификация на специалисти, които да действат като първи точки на контакт, както и ранно откриване на домашно и основано на пола насилие благодарение на работата на обучените професионалисти;
– Професионална подкрепа, предлагана на жертвите на насилие в първите точки за контакт;
– Повишаване на осведомеността на широката общественост и развенчаване на митове, свързани с домашното и основано на пола насилие.

Резултати по направления

Работно направление 1 – Проучване и анализ

Теоретична основа и главни понятия

В рамките на тази дейност бяха поставени теоретичните основи и основните понятия, свързани с проблемите на жертвите на домашно и основано на пола насилие за успешно постигане на целите на проекта.

Проучване на установените насоки за работа и законодателство

Установени бяха насоките за работа по проблемите на насилие и беше извършен преглед на законодателството на държавата. Заключенията бяха обобщени в представителен доклад.

Анализ на състоянието на съществуващите мрежи от първите точки за контакт

Беше извършен анализ на съществуващите мрежи на първите точки за контакт, които послужиха като основа за създаването на националната мрежа и бяха активно включени в изпълнението на проекта или пряко чрез включването им с професионалисти в програмата за обучение, или непряко чрез прилагане на развитите програма за електронно обучение и инструмент за електронна помощ в работата им.

Анализ на нивото на информираност по въпросите на насилие-въздействие на нашите вярвания на нашата работа

Беше проведен анализ с цел определяне на нивото на информираност на обществеността по въпросите на домашното и основано на пола насилие, както и да се определят критичните области. Резултатите бяха приложени в разработването на електронната програма за обучение и инструмента за електронна помощ, както и в подготовката на кампанията за повишаване на информираността, за да постигнем максимално въздействие и да достигнем до най-много хора.

 

Работно направление 2 – Създаване на национални мрежи от първи точки за контакт и електронен инструментариум

Създаване на национална мрежа на първи точки за контакт

В рамките на тази дейност бяха създадени национални мрежи от първи точки за контакт във всяка партньорска страна, като всяка включва най-малко 25 организации или институции. За България – 30.

Разработване на концепция за програмата за електронно обучение

За да се установят основните компоненти на програмата за електронно обучение и инструмента за електронна помощ, бяха разработени план и основни елементи на всеки обучителен модул.

Разработване на електронно съдържание

Програмата беше разделена в два основни модула:

–       модул за обучение на специалисти, работещи в първите точки за контакт за жертвите на насилие с целева група медицински работници, учители и възпитатели, НПО специалисти, консултанти, HR специалисти, социални работници, психолози, служителите на правоприлагащите органи и др. Този компонент включва съвети, отговори и указания за конкретни ситуации с цел осигуряване правилен отговор и подкрепа на жертвите на насилие.

–       модул за информиране и повишаване осведомеността на жертвите на насилие (възрастни и деца), като целевата група на този модул не са само жертви на насилие, възрастни и деца, но също и широката общественост, като целта е да се развенчаят митовете по отношение на домашното и основано на пола насилие, както и да се даде възможност на жертвите на насилие да потърсят помощ и на хората, които искат да помогнат, да се насочат към правилните реакции, когато се сблъскват с насилие.

Разработване на хипермедийни материали за електронно обучение

Тази дейност допълни разработената програма за електронно обучение, тъй като бяха добавени интерактивни хипермедийни материали, които бяха включени в крайния продукт  –  видеоклипове, интерактивни онлайн упражнения, тестове, динамични характеристики за проучване на контакт и др.

Разработване на среда за електронно обучение и инструмент за електронна помощ

В рамките на тази дейност всички бяха разработени всички електронни инструменти, а именно електронната програма за обучение с всички интерактивни хипермедийни материали и инструмент за eлектронна помощ, разработен на базата на предоставената спецификации, създадени в двете предходни дейности и тествани преди изпълнение. В рамките на тази дейност беше проведено обсъждане с партньорите за оценяване на eлектронния инструментариум в  пилотната му фаза и предоставяне на спецификации за необходимите подобрения.

Прилагане на електронния инструментариум в избрани първи точки за контакт

Електронният инструментариум беше официално представен на първите точки за контакт от националната  мрежа на проведените семинари за професионалисти. Следващата стъпка беше осигуряването на достъп онлайн за всички заинтересовани потребители. Освен това модулите за обучение и повишаване на осведомеността на жертвите на насилие (възрастни и деца) бяха използвани и популяризирани по време на кампанията за повишаване на информираността.

Дейности за оценка и анализ на резултатите

За да се оцени въздействието на прилагания електронен инструментариум и качеството на предоставяните помощ и подкрепа от специалисти, работещи в първите точки за контакт, се извършва многостепенна оценка. В рамките на тази дейност ние подготвихме стратегия за оценяване и след период на изпълнение от три месеца може да се анализира нивото на познания на ангажирани специалисти. В допълнение към анализите на резултатите във всяка партньорска страна ще бъде изготвен цялостен анализ, който ще включва цялостен анализ на постигнатия напредък.

 

Работно направление 3 – Модул за обучение на професионалисти

Разработване на учебна програма

В рамките на тази дейност беше разработен план за изпълнението на обучителен модул за професионалисти. Учебната програма следваше подробен график за изпълнение по време на два семинара.

Разработване на обучителни модули и наръчник

В рамките на тази дейност бяха разработени съдържание и програма за обучителни модули. Освен това те бяха включени в наръчник с материали, както и подробни инструкции за провеждане на обучение в електронен и печатен формат.

Избор на участници

Участниците в семинарите бяха избрани по време на тази дейност, а именно по двама участници от определените първи точки за контакт ( за България – 58) от националните мрежи във всяка партньорска страна. Участниците предоставиха информация на колегите си в съответните организации и институции и имаха за задача да подготвят поне 5 участници за работа с електронната среда за обучение.

Провеждане на обучителни семинари

В рамките на тази дейност бяха проведени семинари, участниците в които получиха нови знания и инструменти за изпълнение на тяхната роля като първи точки за контакт за жертвите на домашно и основано на пола насилие. Те трябваше да представят пред съответната организация или институцията получената информация и в комбинация с електронния инструментариум да постигнат повишаване на качеството на предоставена подкрепа за жертвите на насилие.

 

Работно направление 4 – Информиране и публичност

Подготовка за популяризиране на проекта, комуникационна стратегия и дизайн

В рамките на тази дейност беше разработен план за популяризиране на проекта, комуникационната стратегия и цялостния дизайн, който се използва по време на проекта,  за да се гарантира неговата разпознаваемост. Освен това беше разработена уебстраница на проекта, която съдържа цялата необходима информация и образователни и други материали, както и действа като портал към средата за електронно обучение. Сайтът съдържа полезна информация за професионалисти и широката общественост, както и актуализации относно съдържанието на проекта, неговото изпълнение и дейности.

Кампания за повишаване на осведомеността

Кампанията се проведе по време на Световната седмица без насилие, през бяха предвидени дейности, отразени в социални медии, както и в печатни медии под формата на пресконференции,  и ще включи усилия за привличане на обществеността, за да развенчае митовете относно домашното и основано на пола насилие. Кампанията беше с интерактивен характер, за да се достигне до възможно най-голям брой хора.

Мултимедийно представяне на проекта

Популяризирането на проекта бе от решаващо значение за постигането на ефекта на разпространяване на информация и по-широка публичност (прилагане в други институции, други страни). Планът за информиране и публичност включваше редовна и постоянна комуникация с медиите (телевизия, радио, печат), социални медии (facebook, youtube, twitter и т.н.) и на сайта на проекта. Освен това бяха подготвени информационни и промоционни материали (брошури, плакати и др.).

Международна конференция за популяризиране на проекта

В рамките на тази дейност се организира международна конференция за популяризиране на дейностите и резултатите по проекта, както и укрепване и разширяване на установените национални мрежи от първи точки за контакт. Тридневната конференция включи изказвания на изтъкнати специалисти, работещи в областта на домашното и основано на пола насилие, презентации по проблема, семинари и кръгли маси.

Публикуване на проектни дейности и резултати

Тази дейност включва публикуване на резултатите от научните изследвания и доклади по проектните дейности и постижения  под формата на статии във вестници и списания, както и представянето им на конференции и други събития и продължи през целия период на изпълнение на проекта.

 

2018-01-08T10:02:46+00:00декември 21st, 2017|