Loading...
Нашата цел2017-03-14T18:29:38+00:00

Нашата цел

Целите на проекта са: да отговори на нуждите на жертвите на насилие за широко достъпни психосоциални ресурси за помощ; съотвения знания и умения на професионална работа на „безопасните точки“; по-добра запознатост с проблема от страна на широката общественост и повече информирани специалисти относно темата домашно и основано на пола насилие.

Основната цел на проекта е да изгради широко-достъпна психосоциална и правна подкрепа и помощ на жертвите на домашно и основано на пола насилие, така че да се гарантира откриване в ранна фаза на случаите на насилие. По този начин ще се предостави необходимата помощ на жервите за тяхното справяне с последствията и възстановяване от травматичните преживявания. Това ще допринесе за намалянето на ефекта от насилие върху преките и косвени жертви, както и подобри тяхното здраве и да им позволи успешна реализация в живота.

Целите:

  • Да установи официално признати национални мрежи на „Първи точки за контакт“ за жертвите на домашно и основано на пола насилие.
  • Да гарантира професионалната работа и знания на професионалистите, работещи в първите точки за контакт, както и тяхната възможност да предоставят адекватна професионална помощ на жервите (чрез електронния инструментариум и обучение за професионалисти).
  • Да накара жертвите на насилие да говорят, търсят и получават подходяща помощ за справяне с последствията и възстановяване от насилието.
  • Да увеличи информираността на професионалистите и населението по проблема домашно и основано на пола насилие.

HAVE A QUESTION ABOUT THE PROJECT?

Get In Contact